Lamoraal Noteboom

Death Registration for Wolter Noteboom

I’ve now located the death registration for my 4th great-grandfather Wolter Noteboom in Winschoten, Netherlands on WieWasWie.nl.

Wolter Noteboom Death Register

Wolter Noteboom Death Registration
from the Groningen Archives, via WieWasWie.nl

I had some trouble with the handwriting on this one… so there are some blanks where I’m not sure what it’s suppose to say. But here’s my best effort.

In het jaar duizend achthonderd twee en vijftig, den negentienden der maand November, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Winschoten, Arrondissement Winschoten, Provincie Groningen, verschenen Jan Ettjes Huttinga, oud zestig jaren, van beroep illegible1[?] Omroeper, wonende te Winschoten, geen bloed of aanverwant van den overledene, en Hyachintus Hendriks Breurkens, oud eenenzestig jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Winschoten, geen bloed of aanverwant van den overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden der maand November, des jaars duizend achthonderd tweenvijftig, des morgens te zeven uur, binnen deze gemeente, en wel te Winschoten [?],illegible2 is overleden Wolter Noteboom oud zevenenveertig jaren, van beroep Stoffenverwer, laatst gewoond hebbende te Winschoten, geboren te Emden in Oostoriesland ??? Hanover,getrouwd ??? van Henderina Harms de Weerdt, zoon van ??? Lamoraal Noteboom, en van ??? Anna Cool, in ???, en woonachtig ??? overleden te Emden; ???.
illegible3Van welk aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens-register dezer gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen, door hen, nevens ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, geteekend
JE Huttinga
HH Breurkens
Illegible signature


In the year one thousand eight hundred and fifty-two, the nineteenth of the month of November, for us undersigned Mayor, an official of the Civil State of the municipality Winschoten, District Winschoten, Province of Groningen, published Jan Ettjes Huttinga, aged sixty years, occupation [?] Announcer, residing in Winschoten, no blood or marriage of the deceased, and Hyachintus Hendriks Breurkens, aged sixty-one years, occupation Shoemaker, residing in Winschoten, no blood or marriage of the deceased, which have stated that, on the nineteenth of the month of November, in the year one thousand eight hundred and fifty-two, the morning at the seventh hour, within this church, and it Winschoten [?] is deceased Wolter Noteboom old forty-seven years of professional Fabric Maker, having recently lived in Winschoten, born in Emden in eastern Orientale Country [?] Hanover, married [?] of Henderina Harms de Weerdt, son of [?] Lamoraal Noteboom and [?] Anna Cool, in [?], and living [?] deceased Emden; [?].

Which declaration and statement this deed is readily made and inscribed on both doubles the mortality registry of this town; and this deed after them was read to the principals, through them, besides our Officer of the Civil Status, signed

JE Huttinga

HH Breurkens

illegible signature